Säännöt

Seuran säännöt

Hyväksytty/PRH 4.4.2022.

1 §.        Yhdistyksen nimi on Oulun Urheilusukeltajat ry ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki.

Yhdistys on perustettu 11.12.1976 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Seuran kieli on suomi.

2 §.        Seuran tarkoituksena on edistää ja tukea jäsentensä urheilusukellustaitoja ja – tekniikkaa, tarjota jäsenilleen urheilusukeltamisen toimintaedellytyksiä, kehittää erilaisia vedenalaisia toimintamuotoja sekä vedenalaisen luonnon ja esineiden vaaliminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura

 • järjestää sukellusleirejä, harjoitustilaisuuksia ja muita jäsenistölle suunnattuja vedenalaiseen toimintaan liittyviä tapahtumia.
 • edesauttaa sukellusharrastukseen liittyvien koulutusten järjestämistä yhteistyökumppaneidensa kanssa.
 • kiinnittää ehdotusten, anomusten ym. aloitteiden kautta toiminta-alueensa viranomaisten ja asianomaisten elinten huomiota sekä omatoimisesti pyrkien urheilusukelluksen kehittämiseen ja sille tarpeellisten harjoituspaikkojen ja välineiden hankkimiseen omakustannushintaan jäsenilleen sekä muiden vastaavien edellytysten luomiseen.
 • ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

Toimintansa tukemiseksi seura voi toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianmukaisen luvan sekä myydä pienimuotoisesti seuratuotteita.

3 §.        Seuran varsinaiseksi jäseneksi tai osajäseneksi voi hakea jokainen 16 vuotta täyttänyt henkilö, joka suorittaa syyskokouksen kutakin vuotta varten erikseen määräämät jäsenmaksut ja liittymismaksut sekä noudattaa seuran sääntöjä ja päätöksiä.
Seuran osajäseneksi, nuorisojäseneksi ja kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä myös alle 16-vuotias henkilö. Nuorisojäsenen on oltava alle 16-vuotias. Nuorisojäsenyys voi kuitenkin jatkua kalenterivuoden loppuun saakka 16 vuotta täyttämisen jälkeen.
Seuran hallitus päättää jäsenhakemusten hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Hallitus voi hylätä jäsenhakemuksen aikaisemman erottamispäätöksen nojalla tai muulla perustellulla syyllä.

Äänioikeus seuran kokouksissa on vain varsinaisilla jäsenillä.

Paineistettuihin kaasuihin liittyvät jäsenedut on vain varsinaisilla jäsenillä ja nuorisojäsenillä.

Kunniajäseneksi voi seura kutsua henkilöitä, jotka erityisen huomattavalla tavalla ovat pitkän ajan kuluessa edistäneet seuran toimintaa. Päätös kunniajäseneksi kutsumisesta tehdään seuran kokouksessa ja sen tulee saada 2/3 annetuista äänistä.

4 §.        Hallitus voi erottaa seurasta jäsenen, jos hän:

 • laiminlyö jäsenmaksunsa maksamisen
 • toimii seuran sääntöjen vastaisesti
 • on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vahingoittanut merkittävästi yhdistystä
 • rikkoo lakeja tai esiintyy urheiluhengen vastaisesti

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

5 §.        Jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää seuran syyskokous vuosittain.

Jäsen joka ei ole maksanut jäsenmaksuaan kuukauden kuluessa jäsenmaksun erääntymisestä, ei ole oikeutettu käyttämään äänioikeuttaan seuran kokouksissa eikä ole oikeutettu seuran jäsenille tarjoamiin palveluihin.

Jäsenillä on velvollisuus maksaa myös lisäkanto. Lisäkanto voidaan määrätä vain kerran tilikaudessa ja se ei saa ylittää suuruudeltaan vuotuista jäsenmaksua. Lisäkannosta ja sen suuruudesta päätetään seuran ylimääräisessä kokouksessa, jonka hallitus kutsuu tarvittaessa koolle.

6 §.        Seuralla on vuosittain kaksi varsinaista kokousta

 • kevätkokous, joka pidetään helmi-, huhtikuussa
 • syyskokous, joka pidetään syys-, marraskuussa

Hallitus määrää ajankohdan tarkemmin.

Seuran ylimääräisiä kokouksia voidaan pitää, jos hallitus niin päättää tai jos vähintään 1/10 seuran jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii, jolloin kutsu kokoukseen on lähetettävä kolmen (3) viikon kuluessa siitä, kun vaatimus on hallitukselle esitetty.

Ehdotukset seuran kokouksessa käsiteltävistä asioista on toimitettava kirjallisina hallitukselle vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Kokouksen esityslista on lähetettävä jäsenille vähintään yksi (1) viikko ennen kokousta.

Kutsu seuran kokouksiin toimitetaan jäsenille vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Kutsu voidaan toimittaa kirjallisena tai käyttäen yleisesti käytössä olevia hallituksen virallisiksi tiedotuskanaviksi määrittelemiä sähköisiä välineitä, kuten sähköpostia.

Seuran kokoukseen voidaan osallistua myös käyttäen sähköisiä kokoustyökaluja, jotka ovat yleisesti saatavilla ja voidaan olettaa jäsenistön pystyvän osallistumaan kokoukseen valitulla sähköisellä kokoustyökalulla.

7 §.        Kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei näissä säännöissä ole jonkin asian ratkaisemisesta toisin määrätty.

Vaalit toimitetaan suljetuin lipuin, mikäli joku äänioikeutettu edustaja sitä vaatii.

Äänestyksessä voittaa äänten mennessä tasan se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt. Vaaleissa tasatuloksen sattuessa ratkaisee arpa.

8 §.        Seuran kevätkokouksessa:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 2. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Todetaan äänioikeutettujen jäsenten läsnäolo
 5. Vahvistetaan vuosikertomus ja tilinpäätös sekä päätetään niiden ja toiminnantarkastajien kertomuksen perusteella vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 6. Käsitellään hallituksen ja jäsenten määräaikaan mennessä esittämät muut asiat

9 §.        Seuran syyskokouksessa:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 2. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Todetaan äänioikeutettujen jäsenten läsnäolo
 5. Hyväksytään toimintasuunnitelma seuraava vuotta varten
 6. Hyväksytään talousarvio seuraavaa vuotta varten
 7. Päätetään seuraavan vuoden liittymis- ja jäsenmaksuista, jotka voivat olla erisuuruiset eri jäsenryhmille ja niiden maksamisajankohdasta
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, joka nimetään myös seuran puheenjohtajaksi
 9. Valitaan hallituksen muut varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle sekä varajäsenet
 10. Toimitetaan kahden toiminnantarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä vaali
 11. Käsitellään hallituksen ja jäsenten määräaikaan mennessä esittämät muut asiat

Äänestyksessä on jokaisella jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Valtakirjalla äänestäminen on sallittua, kuitenkin siten, että yhdellä henkilöllä on vain yksi valtakirjaääni.

10 §.      Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii sen hallitus. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitukseen kuuluu yhdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut kuusi muuta varsinaista jäsentä ja toimintavuodeksi kerrallaan valitut kaksi varajäsentä eniten ääniä äänestyksessä saaneista. Varsinaisista jäsenistä on puolet vuosittain erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla erovuorossa olevat valitaan arvan perusteella ja seuraavilla kerroilla vuoron mukaan. Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, nimeää seuran hallitus hänen sijaansa, hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen eniten ääniä saaneen varajäsenen. Varajäsenet ovat oikeutettuja osallistumaan hallituksen kokouksiin ja varajäsenillä on asioiden käsittelyssä puheoikeus.

Hallitus valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan sihteerin ja taloudenhoitajan. Sihteeri ja taloudenhoitaja voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajansa tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajansa kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai jos puolet hallituksen jäsenistä kirjallisesti sitä heiltä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään neljä hallituksen jäsentä tai varajäsentä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien on paikalla. Kokoukset voidaan järjestää myös sähköisillä välineillä.

Hallituksen tehtävänä erityisesti on:

 • panna täytäntöön seuran kokousten päätökset
 • johtaa ja valvoa seuran toimintaa
 • pitää jäsenluetteloa
 • hoitaa seuran taloutta ja omaisuutta
 • laatia ja esittää kevätkokoukselle vahvistettavaksi seuran vuosikertomus ja tilinpäätös
 • laatia ja esittää syyskokoukselle hyväksyttäväksi seuraavan vuoden toimintasuunnitelma
 • kutsua koolle seuran kokoukset sekä valmistella syys- ja kevätkokoukselle ja ylimääräisille kokouksille esitettävät asiat
 • toimittaa tarpeelliset tiedot seuran jäsenille
 • päättää seuran ansiomerkkien ym. myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä
 • ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii
 • luovuttaa tilit toiminnantarkastajille tarkastettavaksi vähintään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta
 • hoitaa muut esille tulevat seuran asiat
 • nimetä avukseen tarpeellisiksi katsomansa jaokset valmistelemaan edellä mainittuja tehtäviä

11 §.      Seuran ja hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat tarkastavat tähän tehtävään valitut tarkastajat ja hallituksen kokousten pöytäkirjat jaetaan hallitukselle sähköisesti ja hyväksytään vahvistetuiksi tai korjataan myöhemmässä kokouksessa tehtävillä päätöksillä.

12 §.      Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

13 §.      Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä jonkun muun hallituksen varsinaisen jäsenen tai toimihenkilön, jolle hallitus on myöntänyt nimenkirjoittamisoikeuden, kanssa.

14 §.      Sääntöjen muutos- ja lisäysehdotukset on annettava kirjallisesti hallitukselle, joka jättää asian seuran kahden peräkkäisen kokouksen ratkaistavaksi. Esityksen on saatava kummassakin kokouksessa vähintään 2/3 ääntenenemmistö annetuista äänistä tullakseen hyväksytyksi. Jälkimmäisessä kokouksessa äänestetään ainoastaan esityksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Muu keskustelu asiasta suoritetaan ensimmäisessä kokouksessa.

15 §.      Päätös seuran purkamisesta tehdään kahdessa peräkkäisessä kokouksessa sillä tavalla ja samalla ääntenenemmistöllä kuin edellisessä pykälässä määrätään.

Jos seura puretaan, luovutetaan kiinteä ja irtain omaisuus purkautumisesta päättävän jälkimmäisen kokouksen tarkemmin määräämällä tavalla jollekin seuran tarkoitusperiä ajavalle rekisteröidylle yhdistykselle.

16 §.      Muuten noudatetaan mitä voimassaoleva yhdistyslaki säätää.